Zaznacz stronę

Regulamin Klubu Gusto

Definicje

Gusto – organizator Klubu Gusto zarejestrowany pod spółką R&J DISTRIBUTION SP. Z O.O., ul. Walewska 3/23, 04-022 Warszawa, NIP: 1132900221, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym biuro@pufuletigusto.pl i numerem telefonu: 501-988-972.

Klubowicz – to każdy członek Klubu Gusto zarejestrowany na platformie https://pufuletigusto.pl/klub-gusto/.

Ambasador – Klubowicz biorący udział w organizowanych Kampaniach.

Kampania – organizowana przez Gusto akcja promocyjna.

Klub Gusto – platforma pod adresem https://pufuletigusto.pl/klub-gusto/, która umożliwia rejestrację Klubowiczów

Serwis internetowy – dalej występujący również jako Serwis;  mieszczący się pod adresem https://pufuletigusto.pl/

Usługi elektroniczne – wszelkie usługi świadczone przez Gusto w związku z Klubem Gusto, Kampanią oraz użytkowaniem Serwisu Internetowego, takie jak:

a) tworzenie i prowadzenie konta Klubowicza;

b) wysyłka powiadomień dotyczących Klubu Gusto;

d) wysyłka newslettera;

e) inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności Klubu Gusto.

Przed rejestracją w Klubie Gusto, korzystaniem z Usług lub zgłoszeniem się do udziału w Kampanii, każdy użytkownik akceptuje poniższe Warunki użytkowania i uczestnictwa.

Ogólne warunki uczestnictwa w Klubie Gusto

Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Klubie Gusto reguluje stosunek umowny między Klubowiczem, a Gusto w odniesieniu do uczestnictwa w Klubie Gusto oraz udziału w Kampaniach.

W przypadku zgłoszenia do udziału w określonej Kampanii, Gusto może wymagać od Ambasadora zaakceptowania określonych warunków danej Kampanii, co spowoduje powstanie stosunku prawnego między Ambasadorem a Gusto. W przypadku konfliktu między niniejszym Regulaminem Uczestnictwa w Klubie Gusto, a  warunkami uczestnictwa w Kampanii, nadrzędne są warunki Kampanii.

Rejestracji w Klubie Gusto może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Wszyscy zarejestrowani Klubowicze mogą korzystać z oferowanych w ramach Klubu Gusto usług oraz promocji. Niektóre z oferowanych usług mogą podlegać dodatkowym warunkom, które będą przedstawione na stronie Klubu Gusto.

Rejestracja w Klubie Gusto jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na świadczenie Usług elektronicznych .

Warunki techniczne

Do korzystania z Klubu Gusto, w tym uczestnictwa w Kampaniach oraz składania zamówień na produkty w promocji, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Safari.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c. włączona obsługa plików cookies.

Gusto zastrzega, że Klub Gusto może być tymczasowo niedostępny ze względów technicznych. Klubowiczom nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

Rejestracja w Klubie Gusto

Aby przystąpić do Klubu Gusto, korzystać z aktualnych promocji oraz uczestniczyć w Kampaniach należy dokonać rejestracji na stronie https://pufuletigusto.pl/klub-gusto/.

Rejestracja na stronie https://pufuletigusto.pl/klub-gusto/ jest bezpłatna i nie nakłada na Klubowicza obowiązku udziału w Kampaniach.

Każdy Klubowicz zobowiązany jest do podania podczas rejestracji wszystkich wymaganych dane. Dane muszą być zgodne z prawdą. Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji podanych przez Klubowicza znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

Każdy Klubowicz może utworzyć wyłącznie jedno konto. Rejestracji można dokonywać wyłącznie w imieniu własnym. Nie dozwolone są rejestracje w imieniu osób trzecich.

W przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad Regulamin Uczestnictwa w Klubie Gusto lub Kampanii, Gusto bez uprzedniego informowania Klubowicza może usunąć konto Klubowicza i zabronić mu ponownej rejestracji w Klubie Gusto.

Rejestracja w Klubie Gusto jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Klubie Gusto.

Po dokonaniu rejestracji każdy klubowicz otrzyma wiadomość, na wskazany podczas rejestracji adres email, z linkiem do aktywacji konta. Aby aktywować konto należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.

Gusto zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Klubowicza bez podania przyczyny.

Zgłoszenia do udziału i udział w Kampaniach

Gusto umożliwia klubowiczom możliwość zgłaszania się do organizowanych przez Gusto Kampanii.

Wszystkie aktualne kampanie będą pojawiać się na stronie https://pufuletigusto.pl/klub-gusto/ w dziale „Aktualne Kampanie”.

Każda z Kampanii obwarowana jest dodatkowymi warunkami uczestnictwa, których nie obejmuje niniejszy regulamin. Zgłoszenie się do Kampanii równoznaczne jest zaakceptowaniem tych warunków i zobowiązaniem się do ich realizacji.

Udział w Kampanii jest dobrowolny i bezpłatny.

Każdy Klubowicz spełniający warunki określone w danej Kampanii może zgłosić się do udziału w Kampanii.

Klubowicz przystępując do Kampanii zobowiązany jest do wypełnienia ankiety. Klubowicz zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych informacji w odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie. Ankiety w różnych Kampaniach mogą różnić się od siebie.

Każda z Kampanii dostępna jest dla ograniczonej liczby Ambasadorów. O tym kto zostanie Ambasadorem danej Kampanii decyduje wyłącznie Gusto na podstawie przesłanej przez Klubowicza ankiety. Wybór Ambasadorów zależy od uznania Gusto. Nie każdy klubowicz może zostać Ambasadorem.

Gusto zastrzega sobie prawo do wyłączenia Ambasadorów z Kampanii w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub warunków Kampanii.

Po przesłaniu zgłoszenia do uczestnictwa w Kampanii Klubowicz otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, które nie jest jednoznaczne z wybraniem go na Ambasadora Kampanii.

Jeśli Klubowicz zostanie wybrany na Ambasadora Kampanii otrzyma od Gusto dodatkową wiadomość na wskazany przez siebie adres email z informacją o tym, że został wybrany na Ambasadora.

Przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Kampanii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bycie Ambasadorem marki Gusto i nie wymaga ponownego potwierdzenia przez Klubowicza, jeśli ten zostanie wybrany na Ambasadora.

Po zakończonym procesie rekrutacji do Kampanii wybrani Ambasadorzy otrzymają produkty. Produkty mogą się różnić w zależności od kampanii. Produkty, które otrzyma Ambasador wymienione są w warunkach Kampanii.

Paczki wysyłamy w opakowaniach zbiorczych wyłącznie do Paczkomatów, wskazanych przez Ambasadora w ankiecie zgłoszeniowej do Kampanii.

Ambasadorzy zobowiązani są do wypełnienia warunków przedstawionych w danej Kampanii. Warunki mogą się różnić w zależności od kampanii. Zazwyczaj jest to ocenianie i polecanie otrzymanych produktów.

Warunki Kampanii są nadrzędne w stosunku do warunków niniejszego Regulaminu jeśli zachodziłby jakikolwiek konflikt.

Prawa autorskie

Produkty wysyłane do Ambasadora w ramach Kampanii nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Wszystkie treści, materiały graficzne, logotypy i inne pliki, dokumenty czy kody udostępnione Klubowiczom w ramach klubu są chronione przepisami prawa autorskiego i/lub prawa o znakach towarowych.

Ambasador publikując treści w ramach Kampanii, w której uczestniczy przyznaje Gusto prawo do wykorzystania w celach marketingowych opublikowanych przez Ambasadora treści. W szczególności chodzi o publikowane przez Ambasadora posty, filmy, opinie, komentarze lub wpisy na blog, które Ambasador publikuje w ramach Kampanii, zwane dalej Materiałami.

Zgoda na wykorzystanie treści publikowanych w ramach Kampanii nie ma ograniczenia czasowego i nie może zostać cofnięta.

Powyższe przyznanie prawa do wykorzystywania Materiałów obejmuje m.in. prawo do powielania, przechowywania, tłumaczenia, dystrybucji, publicznego udostępniania Publikacji lub dowolnej ich części i w inny sposób informowania o nich w takich celach, w dowolnej formie lub za pośrednictwem dowolnego medium, oraz prawo do adaptacji, przekształcenia lub modyfikacji Materiałów.

Ambasador wyraża zgodę na publikacje nazwy użytkownika, którą posługuje się zarówno w Klubie Gusto jak i w platformach Social Media takich jak Facebook, Instagram, YouTube w momencie w którym będą udostępniane stworzone przez niego Materiały.

Ambasador ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie Materiały opublikowane w ramach uczestnictwa w Kampanii.

Ambasador zobowiązuje się publikować autorskie treści, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich lub innych praw osób trzecich. Ambasador jest wyłącznym autorem Materiałów  i właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do Materiałów.

Materiały publikowane przez Ambasadora nie mogą naruszać przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Nie mogą mieć charakteru oszczerczego, zniesławiającego, obraźliwego lub dyskryminującego.

Materiały publikowane w ramach Kampanii nie mogą zawierać żadnych informacji o witrynach internetowych, danych kontaktowych, kontach w mediach społecznościowych nie należących do Gusto.

Jeśli Ambasador publikuje Materiały, na których widnieje wizerunek osób trzecich zobowiązany jest do uzyskania wyraźnej zgody na publikację takich Materiałów.

Treści znajdujące się w publikowanych przez Ambasadora Materiałach muszą być zgodne z prawdą.

Klubowicz zabezpiecza Gusto przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i stratami — włączając wszelkie uzasadnione opłaty prawne i sądowe — wynikające z zawinionego naruszenia zobowiązań Klubowicza, o których mowa powyżej.

Ambasador, który nie wywiązuje się z zadań lub wykonuje je bez należytej staranności lub niezgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Klubie Gusto, utraci możliwość zostania Ambasadorem w kolejnych Kampaniach w ramach Klubu.

Zakończenie członkostwa w Klubie Gusto

Klubowicz może zakończyć członkostwo w Klubie Gusto w dowolnym momencie poprzez likwidacje konta. W przypadku, gdy Klubowicz będący Ambasadorem uczestniczy w Kampanii która jest aktywna w momencie zakończenia członkostwa, należy pamiętać, że wszelkie zobowiązania wynikające z udziału Ambasadora w Kampanii (np. zobowiązanie do publikacji postów) pozostaje w mocy.

Postanowienia Końcowe

Gusto zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji wszystkich Materiałów zamieszczonych na platformie https://pufuletigusto.pl.

Klub Gusto funkcjonuje w ramach platformy https://pufuletigusto.pl i w przypadku gdy Klubowicz chce dokonać zakupów, obowiązuje go ogólny Regulamin serwisu internetowego https://pufuletigusto.pl.

Gusto ma prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania wprowadzić zmiany do Klubu Gusto i/lub zaprzestać działalności Klubu Gusto (w całości lub w części).

Gusto zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków uczestnictwa w Klubie Gusto w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy co najmniej jedno z postanowień niniejszego Regulaminu będzie lub stanie się nieważne, w całości lub w części pozostała część Regulaminu pozostaje ważna.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje ogólny Regulamin Gusto, a jeśli jest on nie wystarczający – przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Gusto a Klubowiczem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Gusto.