Regulamin Sklepu Internetowego (ważny do 31.12.2022)

SPIS TREŚCI
1. Definicje
2. Dane kontaktowe
3. Wymogi techniczne
4. Składanie i potwierdzanie zamówień
5. Realizacja zamówienia
6. Płatności
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania
9. Dane osobowe
10. Postanowienia końcowe i załącznik

1. Definicje

Sprzedawca – R&J DISTRIBUTION SP. Z O.O., ul. Walewska 3/23, 04-022 Warszawa, NIP: 1132900221, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym biuro@pufuletigusto.pl i numerem telefonu: 501-988-972.

Towar – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie www.pufuletigusto.pl.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Konto klienta – podstrona Sklepu internetowego, uregulowana odrębnym regulaminem, nieodpłatna funkcja Sklepu gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło oraz sprawdzać stan zamówienia.

Hasło – ustalany przez klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do konta klienta.

Login – adres poczty elektronicznej klienta, podany przy zakładaniu konta klienta I podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru, umożliwiająca podgląd ich nazw, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://pufuletigusto.pl.

Ustawa – ustawa z 30.05.2014 o prawach konsumenta.

2. Dane kontaktowe

2.1 Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
1) Email: biuro@pufuletigusto.pl.
2) Telefon: +48 501-988-972 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
3) Adres pocztowy: R&J Distribution Sp. z o.o., ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka
2.2. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta klient.

3. Wymogi techniczne

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
1) Urządzenie z dostępem do Internetu.
2) Zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox.
3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.2 Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych I informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.
3.3 Klient nie może podejmować czynności polegających na:
1) Rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych).
2) Modyfikowaniu jakichkolwiek treści Sklepu, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania, za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta.

4. Składanie i potwierdzanie zamówień

4.1 Klient składa zamówienie:
1) Wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Towaru oraz ilość.
2) Podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.
3) Wskazując sposób i adres dostawy.
4) Wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura, jeżeli taką opcje wybrał.
5) Wybierając sposób płatności
6) Potwierdzając treści oraz zaakceptowania Regulaminu.
4.2 Zamówienie uważa się za złożone jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikacje zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
4.3 Każde złożone zamówienia otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikacje zamówienia i klienta.
4.4 Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej Sklepu przycisku “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.5 Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysyłanie informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
4.6 Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej Sklepu “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Realizacja zamówienia

5.1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia.
5.2. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany na formularzu zamówienia.
5.3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
1) Za pośrednictwem firmy kurierskiej
2) Do paczkomatów InPost
3) Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
1) Rzeczpospolita Polska
2) Unia Europejska
5.4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5.5. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji zamówienia.
5.6. Klient może nie akceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia. W tym przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu 3 (trzech) dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5.7. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
5.8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolne od wad fizycznych.
5.9. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych I gwarancji.

6. Płatności

6.1. Wszystkie ceny Towarów są kwotami brutto I zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. Nie zawierają kosztu doręczenia.
6.2. Koszty doręczenia Towaru są podane na stronach internetowych Sklepu podczas procesu zamówienia, zarówno przed, jak i w chwili złożenia zamówienia i są dodawane do ceny Towaru. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszt doręczenia I jest podana na
stronie internetowej sklepu podczas procesu zamawiania.
6.3. W ramach Sklepu są dostępne następujące formy płatności:
1) Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy: 75 1050 1025 1000 0090 3080 4760, R&J DISTRIBUTION SP. Z O.O., ul. Walewska 3/23, 04-022 Warszawa
2) Płatność on-line
6.4. Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Numer zamówienia jest widoczny podczas dokonywania kolejnych etapów procesu zamawiania oraz w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
6.5. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym, termin wymagalności wnosi 2 (dwa) dni.
6.6. Koszty przesyłek Towaru na obszarze Polski wynosi 19 (dziewiętnaście) zł brutto.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient może odstąpić od umowy bez podana przyczyny I ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
7.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez klienta lub upoważnioną
przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Towaru, a które są dostarczone partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części.
7.3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru klienta – bądź drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawca: biuro@pufuletigusto.pl bądź pisemnie na adres: R&J Distribution Sp. z o.o., ul Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka.
7.4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
7.5. Wraz z oświadczenie o odstąpieniu od umowy, klient powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech I funkcjonowania Towaru. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.7. Klient może korzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.8. Wzoru Towaru można dokonać także w ciągu 14 (czternaście) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7.9. Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę oraz koszty doręczenia, za wyjątkiem kosztów dodatkowych które wynikły z wybrania przez klienta sposoby doręczenia według innej taryfy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie.
7.10. Zwrot ceny I kosztów doręczenia Sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu płatności, jaki użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się z żadnymi kosztami.
7.11. Termin zwrotu ceny oraz poniesionych kosztów doręczenia wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.
7.12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny oraz kosztów doręczenia do chwili zwrotnego otrzymania Towaru od klienta lub dostarczenia przez niego dowodu wysłania Towaru do Sprzedawcy.
7.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
7) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8. Sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania

8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
8.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
1) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
2) Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
4) Żądać usunięcia wady
8.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
8.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Nadmęnska 9, 05-230 Kobyłka.
8.5. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
8.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
8.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8.8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
1) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
4) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Dane osobowe

9.1. Administratorem podanych w trakcie procesu zamawiania danych osobowych jest R&J DISTRIBUTION SP. Z O. O., ul. Walewska 3/23, 04-022 Warszawa, adres elektroniczny: biuro@pufuletigusto.pl
9.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
9.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera “polityka prywatności” zamieszczona w Sklepie.

10. Postanowienia końcowe i załącznik

10.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
10.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
10.3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
10.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10.5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Zapraszamy serdecznie do skontaktu z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@pufuletigusto.pl
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół Gusto Pufuleti

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
KONTYNUUJ ZAKUPY
0